Säännöt

Joenkylän Metsästysyhdistys ry:n säännöt

1§ Yhdistyksen nimi
2§ Yhdistyksen tarkoitus
3§ Yhdistyksen toimintamuodot
4§ Yhdistyksen jäsenet
5§ Jäsenen velvoitteet ja maksut
6§ Yhdistyksestä eroaminen
7§ Yhdistyksestä erottaminen
8§ Yhdistyksen varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset
9§ Talvikokousasiat
10§ Kesäkokousasiat
11§ Yhdistyksen ylimääräinen kokous
12§ Pöytäkirjan pitäminen
13§ Yhdistyksen päätöksentekojärjestys
14§ Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi
15§ Yhdistyksen johtokunta ja sen erovuoroisuus
16§ Päätösvaltaisuus
17§ Seuran nimenkirjoittajat
18§ Johtokunnan tehtävät
19§ Yhdistyksen metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt
20§ Yhdistyksen varojen ja arkiston siirto yhdistyksen purkautuessa
21§ Muuta

 

1§ yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Joenkylän Metsästysyhdistys ry ja kotipaikka on Sievin kunta.

Takaisin sivun alkuun

2§ yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa

 1. järkiperäistä metsästystä;
 2. riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa
 3. metsästysampumaurheilua ja
 4. kenneltoimintaa

Takaisin sivun alkuun

3§ yhdistyksen toimintamuodot

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa

 1. hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;
 2. suorittamalla riistanhoitotöitä;
 3. valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;
 4. seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;
 5. huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;
 6. kouluttamalla jäseniään;
 7. järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten yhdistys rakentaa ja ylläpitää ampumarataa ja
 8. edistää metsästyskoiratoimintaa.

Takaisin sivun alkuun

4§ yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen maanomistajajäseneksi voi johtokunta hyväksyä maanomistajan, joka metsästysvuokrasopimuksella luovuttaa metsästysyhdistykselle metsästykseen soveltuvan tilan metsästysoikeuksilla.
Jäsenyys kestää niin kauan, kuin tällainen vuokrasopimus on voimassa. Maanomistaja voi siirtää metsästysoikeutensa toiselle osapuolelle. Johtokunnan päätöksellä maanomistajajäsen on erotettava tai maanomistajajäsenyys muutettava yhdistyksen muuksi jäsenyydeksi mikäli ko. metsästysalueiden omistusoikeus vaihtuu tai vuokrasopimus päättyy tahi vuokrasopimus olennaisesti supistuu oikeuksiltaan.

Yhdistyksen koejäseneksi voi johtokunta erillisen anomuksen perusteella valita hyvämaineisia, metsästystä ja siihen liittyviä järjestötoimintoja aktiivisesti harrastavia henkilöitä, joiden tarkoituksena on varsinaisiksi jäseniksi pyrkiminen.
Jäsenanomuksessa tulee olla kunnia-, tai varsinaisena jäsenenä yhdistyksessä ainakin kaksi vuotta toimineen kahden jäsenen suositus.

Koejäsenyys kestää johtokunnan harkinnan mukaan enintän kolme vuotta. Tämän jälkeen johtokunnan on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

Koejäsenellä on yhdistyksen alueilla metsästysoikeus vuosittain vahvistettavan metsästyssäännön puitteissa ja kokouksissa puhe- vaan ei äänioikeutta sekä yhdistyksen edustusoikeutta sekä yhdistyksen edustusoikeus kilpailu- ja kenneltoiminnoissa.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenten arvo on elinikäinen.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

Takaisin sivun alkuun

5§ jäsenen velvoitteet ja maksut

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja elokuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen talvikokous vuosittain määrää.
Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta, muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä.
Vuosittaisen koe- ja maanomistajajäsenmaksun vahvistaa vuosikokous.

Riistanhoito- ja ilmoitusvelvoite

Jäsen on myös velvollinen

 1. suorittamaan riistanhoitotyötä vähintään yhdistyksen talvikokouksen vuosittain vahvistaman riistanhoitovelvoitteen määrän verran ja pitämään luetteloa kaikista suorittamistaan riistanhoitotoimenpiteistä sekä pyytämästään riistasta sekä;
 2. tekemään näistä vuosittain ilmoituksen yhdstyksen johtokunnalle tai yhdistyksen riistanhoitojaostolle.

Riistanhoitovelvoitemaksu

Jäsen, joka ei ota osaa riistahoitotyöhön tai joka jättää tekemättä edellä mainitut ilmoitukset, on velvollinen suorittamaan yhdistykselle riistanhoitovelvoitemaksun, jonka suuruuden yhdistyksen talvikokous vuosittain vahvistaa. Riistanhoitovelvoitemaksuon suoritettava yhdistykselle taannehtivasti seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksuajankohdan yhteydessä.
Yhdistyksen johtokunta voi erityisistä syistä (esim. ikäraja, sairaus tms.) vapauttaa jäsenen riistanhoitovelvoitemaksun suorittamisesta joko osittain tai kokonaan.

Takaisin sivun alkuun

6§ yhdistyksestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Takaisin sivun alkuun

7§ yhdistyksestä erottaminen

Yhdistyksen johtokunta voi erottaa jäsenen, joka

 1. laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;
 2. toimii yhdistyksen sääntöjen ja hyvien metsästystapojen vastaisesti;
 3. rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai
 4. toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti.

Ennen päätöksentekoa johtokunnan on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.
Erotetulla on oikeus vedota yhdistyksen seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä po. päivää lukuunottamatta.
Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsotaan erotetuksi vasta sitten, kun yhdistyksen kokous on vahvistanut erottamispäätöksen.
Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan enne jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

Takaisin sivun alkuun

8§ yhdistyksen varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammikuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on saatettava jäsenten tietooon vähintään 7 päivää enne kokousta

 1. sanomalehti-ilmoituksella yhdistyksen varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai
 2. kirjallisena ilmoituksena jäsenille.

Takaisin sivun alkuun

9§ talvikokousasiat

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkijrantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
 2. Todetaan kokouksen laillisuus;
 3. Hyväksytään työjärjestys;
 4. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 5. Päätetään vstuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;
 6. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali;
 7. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle;
 8. Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle;
 9. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten ja määrätään jäsenten riistanhoitovelvoitteet sekä päätetään mahdollisen riistanhoitovelvoitemaksun määräämisestä ja suuruudesta;
 10. Päätetään yhdistyksen liittymis-, jäsen-, maanomistajajäsen- ja koejäsenmaksun suuruudesta;
 11. Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio
 12. Valitaan tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä
 13. Käsitellään mahdolliset yhdistyksen jäsenten erottamistapaukset, milloin yhdistyksen jäsen on sääntöjen 7§:n mukaan saattanut erottamisensa yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.
 14. Käsitellään muut johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;
 15. Päätetään Siein riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä.
 16. Keskustellaan muista mahdollisista esille tuleista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

Takaisin sivun alkuun

10§ kesäkokousasiat

Kesäkokouksessa päätetään yhdistyksen metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Takaisin sivun alkuun

11§ yhdistyksen ylimääräinen kokous

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.
Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8§:ssä on määrätty.

Takaisin sivun alkuun

12§ pöytäkirjan pitäminen

Yhdistyksen, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen kokouksen pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Takaisin sivun alkuun

13§ yhdistyksen päätöksentekojärjestys

Yhdistyksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä on yksi ääni, valtakirjalla ei saa äänestää. Sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Takaisin sivun alkuun

14§ yhdistyksen tili- ja toimintavuosi

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille vähintään kolmea (3) viikkoa ennen talvikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kahta (2) viikkoa enne talvikokousta.

Takaisin sivun alkuun

15§ yhdistyksen johtokunta ja sen erovuoroisuus

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä yhdistystä edustaa talvikokouksessa valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut kahdeksan (8) jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet johtokunnan jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtäviensä hoitamisesta, yhdistyksen kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, joka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi, tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

Takaisin sivun alkuun

16§ päätösvaltaisuus

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneen ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.
Jäsenvalinnoissa tulee olla koko johtokunnan yksimielinen päätös.

Takaisin sivun alkuun

17§ seuran nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

Takaisin sivun alkuun

18§ johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

 1. toimia yhdistyksen ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnot toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;
 2. olla vastuussa yhdistyksen toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;
 3. suunnitella ja kehittää yhdistyksen kokonaistoimintaa sekä johtaa yhdistyksen toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteideen mukaisesti;
 4. vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan;
 5. vastata yhdistyksen ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;
 6. vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden yhdistykselle asettamista velvoitteista;
 7. toimittaa riistanhoitoyhdistykselle pyydetyt toimintatiedot;
 8. vastata yhdistyksen kokousten antamista velvoitteista;
 9. pitää yhdistyksen jäsenluetteloa;
 10. hoitaa huolellisesti yhdistyksen taloutta ja omaisuutta;
 11. hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa;
 12. hyväksyä ja erottaa jäsenet;
 13. tehdä esityksiä yhdistyksen ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä muista huomionosoituksista;
 14. tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä
 15. ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii.

Takaisin sivun alkuun

19§ yhdistyksen metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt

Yhdistyksen yleiset metsästyssäännöt, hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan yhdistyksen kokouksissa.

Takaisin sivun alkuun

20§ yhdistyksen varojen ja arkiston siirto yhdistyksen purkautuessa

Jos yhdistys puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.
Yhdistyksen arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys – Jaktmuseiföreningen i Finland ry:lle ( = Suomen Metsästysmuseo).
Yhdistyksen purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Sievin riistanhoitoyhdistykselle.

Takaisin sivun alkuun

21§ muuta

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.

Takaisin sivun alkuun